Regulamin


Data ogłoszenia: 05.10.2017 r.


REGULAMIN PROGRAMU "KLUB RABATOWY WOJAS SMS"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie "KLUB RABATOWY WOJAS SMS".
1. Definicje
a. Organizator - Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29. Program - oznacza program marketingowo-lojalnościowy pod nazwą "KLUB RABATOWY WOJAS SMS" prowadzony
przez Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Programie, dostępny w salonach WOJAS na terenie Polski oraz na stronie www.wojas.pl/klub-sms
c. Uczestnik - osoba, która wraża chęć otrzymywania specjalnych rabatów drogą SMS. Warunkiem uczestnictwa w Programie "RABAT ZA SMS" jest wysłanie SMS o treści „WOJAS” na numer 4006 lub
wypełnienie formularza w na stronie stronie www.wojas.pl/promocjasms, lub aplikacji www.facebook.com/WojasPolska zakładka „RABATY SMS”, w celu uczestnictwa w Programie. Koszt za zgodnie z taryfą operatora uczestnika.
d. Deklaracja przystąpienia – oświadczenie Uczestnika, wyrażone wysłanym SMS o treści „WOJAS”. Koszt
SMS według stawki operatora, z którego jest wykonywany, bez żadnych dodatkowych opłat.
e. Kupon SMS - wiadomość SMS wysłana do Uczestnika przez Organizatora zawierająca kod promocyjny upoważniający do skorzystania z danej Promocji. Nadawcą kuponu SMS jest Wojas Obuwie. Kupon SMS
wysłany od nadawcy oznaczonego inaczej jest nieważny. Otrzymane kupony się nie sumują oraz nie łącza z innymi promocjami i rabatami.
f. Promocje - rabaty lub inne bonifikaty na towary lub usługi oferowane Uczestnikom przez Organizatora w sieci salonów WOJAS opisane w Aneksie do Regulaminu.

II. ZASADY PROGRAMU

1. Celem Programu jest oferowanie Uczestnikom specjalnych rabatów i bonifikat do realizacji w sieci salonów Wojas na terenie polski oraz sklepu internetowego na www.wojas.pl
2. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła Deklarację przystąpienia w sposób opisany w par. 1 pkt. 1.e.
3. Złożenie Deklaracji przystąpienia, przyjęcie i posługiwanie Kuponem SMS stanowi wyraz woli Uczestnika uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie oraz Aneksie do Regulaminu w jego aktualnie obowiązującej wersji.

III. PRZYSTĄPIENIE I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Złożenie Deklaracji przystąpienia, opisane w par. 1, pkt 1 e, jest warunkiem udziału w Programie.
2. Uczestnik składając Deklaracje przystąpienia akceptuje niniejszy Regulamin, a także wyraża zgodę na uczestnictwo w programach marketingowo-lojalnościowych organizowanych przez Organizatora, a w
szczególności na otrzymywanie wiadomości SMS i E-MAIL z tym związanych.

IV. KUPON SMS

1. Uczestnik, który dokona zgłoszenia do Programu zgodnie z Regulaminem, w szczególności spełni warunki, o których mowa w par. 1, pkt 1.e regulaminu otrzyma informację w formie SMS o powitaniu w Klubie WOJAS SMS.
2. Uczestnik programu będzie otrzymywał oferty specjalne w formie Kuponów SMS przesłanych na numer telefonu komórkowego Uczestnika, z którego dokonał on zgłoszenia do Programu w formie wiadomości sms
z unikalnym kodem rabatowym.
3. W celu skorzystania z Kuponu SMS Uczestnik przed finalizacją transakcji przez obsługę salonów Firmowych WOJAS zobowiązany jest okazać obsłudze salonu otrzymany Kupon SMS. Rabat naliczany
będzie od łącznej końcowej wartości zakupów Uczestnika. Rabat naliczany będzie wyłącznie od asortymentu nieprzecenionego.
4. Uczestnik może wykorzystać Kupon SMS w jednym z salonów firmowych Wojas (lista salonów dostępna na www.wojas.pl/sklepy lub w sklepie internetowym na www.wojas.pl. Kupon SMS może zostać
wykorzystany tylko i wyłącznie raz. Kupon SMS musi zostać wykorzystany przez Uczestnika zgodnie z terminem podanym w treści SMS Po tym czasie Kupon SMS traci ważność i nie upoważnia do otrzymania
rabatu.
5. Kupon SMS może zostać przyznany Uczestnikowi tylko jeden raz.
6. Realizacja Kuponu SMS możliwa jest podczas zakupów salonach firmowych Wojas oraz na www.wojas.pl Kupon SMS nie podlega wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia. Uczestnikowi z tytułu
niewykorzystania Kuponu SMS nie przysługuje żadnego rodzaju rekompensata lub innego rodzaju gratyfikacja od Organizatora.

V. REKLAMACJE

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Programem. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie Program „RABAT ZA SMS”.
Reklamację można wnosić zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego albo kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Programu oraz przyczynę
reklamacji Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie wysyłając SMS o treści „STOP” na numer 4006 opłata zgodnie z taryfą uczestnika. Koszt za zgodnie z taryfą operatora uczestnika.

VII. ZMIANY W REGULAMINIE

1. O wszelkich zmianach warunków i zasad Regulaminu lub Programu, Uczestnicy zostaną powiadomieni, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenia umieszczone na stronie www.wojas.pl oraz salonach firmowych Wojas na terenie Polski.
2. Posługiwanie się Kuponem SMS stanowi akceptację przez Uczestnika Regulaminu w jego aktualnie obowiązującej wersji.

VIII. CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, w każdym czasie, bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w ogłoszeniach umieszczonych na stronie www.wojas.pl oraz salonach firmowych Wojas na terenie Polski.
3. Zawieszenie lub zakończenie Programu nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora.
4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Kupony SMS tracą ważność i nie uprawniają do żądania realizacji.

IX. DANE UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik przystępując do Programu, w sposób przewidziany Regulaminem wyraża dobrowolną zgodę, na przetwarzanie przez Organizatora, jego danych osobowych, w szczególności numeru telefonu komórkowego, z którego dokonał wysłania wiadomości sms lub/i adresu E-MAIL, imienia oraz nazwiska,
daty urodzenia które podał w formularzu na stronie www.facebook.com/WojasPolska zakładka „RABAY SMS”, do celów związanych z Programem, jak również do celów związanych z marketingiem produktów lub usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną w
rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez otrzymywanie wiadomości sms lub/i EMAIL.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, który przetwarza dane dla celów, o których mowa w pkt. 1 i który może w tym zakresie powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.
3. Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane będą zgodnie z tą ustawa i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 1 Uczestnik może cofnąć w sposób opisany w par. 6.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Programem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklama@wojas.pl

Regulamin KLUB RABATOWY WOJAS SMS obowiazujący do 05.10.2017

  • Darmowa dostawa
    kurier DPD / paczkomaty InPost / salon wojas
  • Bezpieczne płatności
    mastercard / visa / przelewy24 / masterpass
  • Łatwy zwrot
    30 dni / salon wojas