Regulamin sklepu

Szanowny Kliencie,
Pragniemy poinformować, iż z dniem 21.03.2024 r. uległ zmianie Regulamin sklepu internetowego www.wojas.pl.
Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu odnośnie informowaniu o obniżeniu ceny produktu, oraz zmianach w nazewnictwie.
Regulamin w nowym brzmieniu został dołączony do niniejszej wiadomości oraz jest dostępny pod adresem 

https://www.wojas.pl/informacje/regulamin-sklepu
Regulamin w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 05.04.2024 r.

 

REGULAMIN SKLEPU

Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Szewskiej 8 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276622, REGON: 120415969, NIP: 7352691202, o kapitale zakładowym w wysokości 12.676.658,00 PLN, pokrytym w pełnej wysokości, zwaną także w dalszej części Regulaminu "Sprzedawcą". Adres poczty elektronicznej: sklep@wojas.pl.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Wysyłki zamówionych towarów w Sklepie Internetowym wojas.pl realizowane są na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem: Słowacji, Czech oraz Rumunii. Dla tych trzech krajów są dedykowane Sklepy internetowe pod adresami:

Słowacja: wojas.sk, Czechy: wojas.cz, Rumunia: wojas.ro. Informacje o kosztach przesyłki dostępne są na: www.wojas.pl/informacje/wysylka-zwroty

2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. W przypadku poinformowania o obniżeniu ceny produktu oferowanego w Sklepie Internetowym w bezpośrednim pobliżu ceny obniżonej produktu podanej na stronie internetowej produktu podaje się najniższą cenę produktu obowiązującą w okresie 30 dni od dnia obniżenia ceny.
4. WOJAS Spółka Akcyjna oświadcza, że podjęła niezbędne kroki celem zapewnienia wiarygodności ocen oraz recenzji produktów oferowanych w Sklepie Internetowym. Oceny oraz recenzje produktów oferowanych w Sklepie Internetowym są dostarczane Wojas S.A za pośrednictwem ankiet przesyłanych na adresy mailowe podane Wojas S.A przez osoby będące Kupującymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.wojas.pl.

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

7. W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Kupujący o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Kupujący jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
8. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym wojas.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

II. Warunki dokonywania zakupów

1.   Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.wojas.pl.

2.   Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, ("Formularz Zamówienia").

3.    Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, która prawidłowo wypełniła Formularz Zamówienia i złożyła zamówienie jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

3a. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują zarówno Kupujących będących Konsumentami, jak i podmioty nimi nie będące, chyba, że z treści poszczególnych postanowień wynika, iż mają one zastosowanie wyłącznie do części osób składających się na wszystkich Kupujących.

4.   Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail przez obsługę Sklepu Internetowego.

5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

6.   Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.

7.   Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8.   Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie www.wojas.pl/kontakt - kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail sklep@wojas.pl. E-mail należy zatytułować: "Rezygnacja z zamówienia SKW nr...". Rezygnacja z realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.

9.   Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Kupujący może wyrazić zgodę. Kupujący może od umowy odstąpić.

10.   Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

11.   Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.

12.   Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT.

13.   Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

14.   Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.

15.   Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje: a) faktura VAT, b) wypis z niniejszego regulaminu, który zawiera w szczególności: informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta; informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

III. Czas i forma realizacji zamówień.

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej.

2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia jako termin, który jest podany w dniach zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni

3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Kupującego płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

4. Jeżeli przy zakupie Kupujący wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zamówienie ulega anulowaniu. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

IV. Sposób dokonywania płatności.

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie).
b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu Przelewy24.

2. W przypadku zamówień z odbiorem w salonie stacjonarnym opłatę za zamówienie można uiścić dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu Przelewy24, Paypal lub przelewem tradycyjnym.

3. Maksymalną wartość zamówienia w przypadku wybrania przez Kupującego sposobu opłaty za złożone zamówienie, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt a) Regulaminu, ogranicza się do 1.500,00 zł. Nie istnieje możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, którego wartość przekroczy powyższą kwotę, jeżeli Kupujący dokonując wyboru sposobu opłaty za złożone zamówienie, wybiera opcję za pobraniem.

 

V. Koszty dostawy.

1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i jest realizowana dla bezpieczeństwa przesyłki i wygody Kupującego poprzez firmę kurierską i system paczkomatów.

2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw wskazanym w pod adresem w zakładce www.wojas.pl/informacje/wysylka-zwroty

 

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego. Firma Wojas S.A. uprzejmie prosi swoich kupujących, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" dostępnym na: https://www.wojas.pl/informacje/wysylka-zwroty, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje. Zwracany towar prosimy odesłać na adres magazynów: Wojas S.A., ul Sądowa 17, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "ZWROT - sklep internetowy".

4. Od dnia 01 czerwca 2019 r. kupujący będący Użytkownikiem Premium może skorzystać z opcji darmowego zwrotu zakupionego towaru na zasadach odstąpienia z zastrzeżeniem treści tego punktu. Darmowy zwrot możliwy jest poprzez firmę DPD lub InPost, zarówno w postaci nadania paczki w punkcie DPD lub InPost jak i poprzez zamówienie kuriera na właściwy adres oraz w dowolnym salonie firmowym WOJAS. Korzystanie przez Kupującego z darmowego zwrotu (zarówno poprzez zamówienie kuriera do domu Kupującego, nadanie w punkcie jak i zwrot w salonie Wojas), wymaga skorzystania z formularza dostępnego w panelu klienta w zakładce Zwroty (dostęp do panelu można znaleźć na stronie https://wojas.pl/logowanie). Lista punktów DPD dostępna jest w zakładce zwroty jak również na stronie www:https://www.dpd.com.pl/Znajdz-Punkt-DPD-Pickup.

Lista punktów InPost dostępna jest w zakładce zwroty jak również na stronie www: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat. Lista otwartych salonów firmowych Wojas dostępna jest na stronie https://wojas.pl/sklepy.

Przez Użytkownika Premium rozumie się zalogowanego użytkownika w sklepie internetowym www.wojas.pl, który potwierdził wszystkie zgody i dołączył do Premium Club, którego regulamin znajduje się na www.wojas.pl/informacje/regulamin-premium. Darmowy zwrot określony w tym punkcie dotyczy wyłącznie jednego zwrotu dla danego zamówienia. Nie ma zastosowania darmowy zwrot w przypadku drugiego i kolejnych zwrotów poczynionych wskutek zamówienia większej niż jedna ilości rzeczy ze Sklepu Internetowego Wojas. Salon Wojas w procesie darmowego zwrotu występuje jako pośrednik pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przy zwrocie towaru w sklepie, zwrot płatności również nastąpi do 14 dni na konto podane w formularzu zwrotu.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zapłaty za pobraniem. płatność zostanie zwrócona na konto Kupującego wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, natomiast w przypadku zapłaty kartą podarunkową Sprzedawca dokona zwrotu na rzeczy Kupującego w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

 

VII. Warunki reklamacji. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji WOJAS, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu Internetowej www.wojas.pl.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: Wojas S.A., ul. Szewska 8, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem "REKLAMACJA - sklep internetowy".

4. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego na podstawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta za niezgodność towaru z umową. Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika inaczej, to Kupujący rozumieniu art. VII niniejszego Regulaminu jest konsumentem.

5. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli sprzedawca w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności towaru z umową wymieni na zgodny z umową albo dokona jego naprawy w taki sposób, że zgodność towaru z umową zostanie przywrócona, chyba że brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie o umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru lub naprawy towaru.

6. Kupujący może zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę naprawy towaru żądać wymiany towaru na zgodny z umową albo zamiast wymiany towaru żądać naprawy towaru, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

9. Jeżeli towar sprzedany jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać wymiany towaru na zgodny z umową albo doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz niezgodną z umową na zgodną z umową lub naprawić towar w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.

15. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na: a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, b) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, c) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

16. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Wojas S.A., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

17. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:

www.konsument.gov.pl.

18. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Wojas S.A.: a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu, b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

19. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL Wskazujemy adres poczty elektronicznej Wojas S.A. do kontaktu z Kupującymi: sklep@wojas.pl.

20. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wojas S.A. w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

VIII. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Kupującego jest WOJAS Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Szewskiej 8 w Nowym Targu (34-400), kontakt: sklep@wojas.pl. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego Wojas.pl.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2024 r. i dotyczy wyłącznie Kupujących, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.

2. Pozostałych (Kupujących, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy przed dniem 05.04.2024 r.) Kupujących obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się w archiwum Sklepu Internetowego.

3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Kupujących, którzy podali adres email). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Kupujących i Kupujący wyrazi na to zgodę.

4. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.wojas.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

 

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_05_04_2024.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_08_02_2023.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_31_12_2020.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_12_07_2019.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_02_05_2019.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_21_11_2018.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_24_05_2018.pdf

icon_pdf.pngRegulamin_obowiazujacy_do_31_01_2018.pdf

Bezpieczne zakupy
BEZPIECZNE ZAKUPYz certyfikatem SSL
Darmowa dostawa powyżęj 150zł
Darmowa dostawa*dla zamówień powyżej 150 zł
30 dni na zwrot
Aż do 30 dni na zwrot przez Wygodne Zwrotycałkowicie za darmo*