Regulamin Premium Club

Organizatorem programu "Wojas Premium Club" jest firma Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Szewskiej 8. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu, określa prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Członkiem klubu może zostać tylko osoba, która skończyła 18. rok życia.

1.2. Udział w programie jest dobrowolny.

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1. Warunkiem przystąpienia do "Wojas Premium Club" jest prawidłowe wypełnienie pól obowiązkowych i własnoręczne podpisanie formularza rejestracyjnego w sklepie stacjonarnym WOJAS albo uzupełnienie formularza na stronie https://wojas.pl/profil/rejestracja. Osoby wstępujące do klubu akceptują niniejszy regulamin i wyrażają tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Premium Club zarówno drogą mailową, jak i poprzez SMS. Zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać. Wycofanie obowiązkowej zgody oznacza jednocześnie rezygnację z uczestnictwa w Premium Club.

2.2 Uczestnikiem programu WOJAS PREMIUM CLUB nie może zostać osoba zatrudniona w WOJAS S.A.

2.3. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w klubie zostanie zarejestrowany "Wojas Premium Club".

2.4. Uczestnikiem programu jest osoba zarejestrowana w systemie informatycznym.

2.5. Zakończenie uczestnictwa w programie następuje na pisemny wniosek Uczestnika, który winien być złożony w dowolnym salonie sieci Wojas, przesłany na adres Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul.Szewskiej 8 z dopiskiem WOJAS PREMIUM CLUB, bądź wysłany pocztą elektroniczną na adres iod@wojas.pl

III. PRZYWILEJE UCZESTNICTWA

3.1. Każdy Uczestnik programu WOJAS PREMIUM CLUB jest uprawniony do skorzystania z poniższych świadczeń/przywilejów:

- wyjątkowe promocje,

- atrakcyjne zniżki,

- rabaty urodzinowe,

- konkursy,

- informacje o najnowszych trendach,

- okazjonalny rabat na usługi noclegowe w Grand Hotelu **** Stamary oraz Skalny *** w Zakopanem,

- możliwość dokonania zwrotu produktu zakupionego przez Uczestnika programu Wojas Premium Club w dowolnym salonie stacjonarnym Wojas, która może być zrealizowana bezpośrednio w jednym z salonów stacjonarnych Wojas w terminie 30 dni od zakupu produktu. W przedstawionych wyżej okolicznościach zwrot płatności za produkt na rzecz Uczestnika programu odbywa się w tej samej formie, w której została ona uiszczona przez Uczestnika programu w chwili zakupu produktu, chyba że w danej chwili nie ma takiej możliwości z przyczyn technicznych.

3.2. Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania akcji promocyjnych oraz przywilejów uczestnictwa.

3.3. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną. Organizator nie odpowiada za niedostarczanie treści do uczestnika programu z powodów przez niego nie zawinionych.

3.4. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje rabat urodzinowy, który uprawnia do jednorazowych zakupów na www.wojas.pl lub w salonach firmowych WOJAS (z wyłączeniem outletów) z rabatem 20% na asortyment nieprzeceniony (nie dotyczy produktów oznaczonych jako nie podlegającym promocjom). Rabat ważny jest przez 7 dni od daty urodzin uczestnika programu. Pracownik sklepu ma prawo odmówić uznania rabatu, jeżeli uczestnik programu nie zgodzi się na weryfikację swojej daty urodzin na podstawie dowodu osobistego należącego do uczestnika programu. Transakcja musi być zarejestrowana na Koncie Stałego Klienta WOJAS PREMIUM. Rabaty nie sumują się.

IV. DANE OSOBOWE

4.1. Uczestnicy, w podpisanym Formularzu zgłoszeniowym, wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Szewskiej 8, w celu związanym z Programem oraz w celach marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

4.2. Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom programu realizację ich uprawnień . W tym celu udostępnia wskazany adres mailowy: iod@wojas.pl

V. INFORMACJE O WOJAS PREMIUM CLUB

5.1. Administratorem "Wojas Premium Club" jest Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Szewska 8.
5.2.Uzyskanie przez Klienta dostępu do systemu WOJAS PREMIUM CLUB daje firmie Wojas S.A. prawo do zbierania i analizowania wszelkich informacji związanych z zakupami Klienta w salonach firmowych Wojas oraz sklepie internetowym.

VI. USTALENIA KOŃCOWE

6.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji któregoś ze sklepów, jeśli nastąpi to w wyniku siły wyższej albo jego likwidacji.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6.3. Treść niniejszego Regulaminu została ogłoszona 31.01.2023 i jest dostępna:
a. w siedzibach sklepów;

b. w serwisie internetowym http://wojas.pl/premium/regulamin-premium.

6.4. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres Wojas S.A., ul. Szewska 8, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem WOJAS PREMIUM CLUB.

6.5. Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą strony internetowej www.wojas.pl. oraz w sklepach firmowych.

6.6 Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do programu nastąpi poprzez stronę internetową: www.wojas.pl. oraz w sklepach firmowych.

VII. USTALENIA PRZEJŚCIOWE

7.1. Dotychczasowy regulamin obowiązuje do dnia 31.01.2023 Po tym terminie Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w programie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin dostępny w serwisie internetowym http://wojas.pl/premium/regulamin-premium

7.2. W przypadku, kiedy klient nie wyrazi zgody na uczestnictwo w Programie, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku, który winien być złożony w dowolnym salonie sieci Wojas, przesłany na adres Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Szewskiej 8 z dopiskiem KLUB, bądź wysłany pocztą elektroniczną na adres: iod@wojas.pl

PDFRegulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiązujący do 31.01.2023
PDFRegulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiązujący do 31.12.2022
PDFRegulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiązujący do 07.12.2022
PDFRegulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiązujący do 14.07.2020
PDFRegulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiązujący do 04.03.2020
PDFRegulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiązujący do 28.08.2018

 

Bezpieczne zakupy
BEZPIECZNE ZAKUPYz certyfikatem SSL
Darmowa dostawa powyżęj 150zł
Darmowa dostawa*dla zamówień powyżej 150 zł
30 dni na zwrot
Aż do 30 dni na zwrot przez Wygodne Zwrotycałkowicie za darmo*