Regulamin sklepu

Zmiany w Regulaminie Sklepu Internetowego

Przed zmianą:

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towaremna adres pocztowy Sklepu Internetowego albo złożenie go wraz z towarem w salonie firmowym Wojas (lista salonów obsługująca zwroty z zakupów on-line (link do listy).

4. Firma Wojas S.A. uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
Wojas S.A., ul Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy" albo doręczyć wraz z dokumentami do wybranego, znajdującego się na liście salonu firmowego Wojas.
5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi należność za towar. Wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Po zmianie:

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).
1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów(w przypadku zwrotu do sklepu stacjonarnego), składając stosowne oświadczenie na piśmie. Umożliwia się skorzystanie z formularza zwrotu. Do oświadczenia prosi się o załączeniu potwierdzenie zakupu (paragonu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu 30 dni wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem lub dostarczenie rzeczy do dowolnego sklepu firmowym Wojas na terenie całej Polski. Lista sklepów dostępna jest na stronie www.wojas.pl/sklepy

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć – zgodnie z ust. 1 powyżej – poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem i potwierdzeniem zakupu na adres pocztowy Sklepu Internetowego albo złożenie tych dokumentów wraz z towarem w salonie firmowym Wojas (lista salonów obsługująca zwroty z zakupów on-line (link do listy).

4. Firma Wojas S.A. uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
Wojas S.A., ul Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy" albo doręczyć wraz z dokumentami do wybranego, znajdującego się na liście salonu firmowego Wojas.

5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Kupującego koszt wysłania rzeczy do Sprzedawcy (koszt zwrotu rzeczy).


INFORMACJA OGÓLNA:
DNIA 02.01.2017 R. NASTĄPIŁO POŁACZENIE SPÓŁKI „WOJAS” SPÓŁKA AKCYJNA, JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZE SPÓŁKĄ "WOJAS TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJACĄ – JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, ZGODNIE Z ART. 516 §6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SPÓŁEK
ZMIANIE ULEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ZAPISY REGULAMINU:
KOMPARYCJA

Stare brzmienie:

Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000158406 ,REGON: 490577910, NIP: 735-101-07-72, o kapitale zakładowym w wysokości 3.300.000,00 PLN, pokrytym w pełnej wysokości, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”
Adres poczty elektronicznej: sklep@wojas.pl.

Nowe brzmienie:

Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276622, REGON: 120415969, NIP: 7352691202, o kapitale zakładowym w wysokości 12.676.658,00 PLN, pokrytym w pełnej wysokości, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.
Adres poczty elektronicznej: sklep@wojas.pl.

PUNKT IV

Stare brzmienie:
IV. Sposób dokonywania płatności.
Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem) za pośrednictwem systemu Przelewy24.
Nowe brzmienie:
IV. Sposób dokonywania płatności.
Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu Przelewy24.

PUNKT VI.4

Stare brzmienie:
Firma Wojas Trade sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
Wojas Trade Sp. z o. o., ul Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy" albo doręczyć wraz z dokumentami do wybranego, znajdującego się na liście salonu firmowego Wojas.
Nowe brzmienie:
Firma Wojas S.A. uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
Wojas S.A., ul Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy" albo doręczyć wraz z dokumentami do wybranego, znajdującego się na liście salonu firmowego Wojas.

PUNKT VI.13

Stare brzmienie:
Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. WOJAS TRADE SP. z o.o., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.
Nowe brzmienie:
Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. Wojas S.A., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.

PUNKT VII.3

Stare brzmienie:
Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: WOJAS TRADE sp. z o.o., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy".
Nowe brzmienie:
Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: Wojas S.A., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy".

POZOSTAŁE ZMIANY:

PUNKT VII (TYTUŁ)

Stare brzmienie:
Warunki reklamacji.
Nowe brzmienie:
Warunki reklamacji. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

PUNKT VII.15 – podlega wykreśleniu.


W PUNKCIE VII DODAJE SIĘ PODPUNKTY:

VII.15

W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na:
a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
b) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
c) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

VII.16

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Wojas S.A., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

VII.17

W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.

VII.18

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Wojas S.A.:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

VII.19

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
Wskazujemy adres poczty elektronicznej Wojas S.A. do kontaktu z Klientami: sklep@wojas.pl.

VII.19

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wojas S.A. w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.


TEKST JEDNOLITY

Regulamin sklepu
Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276622, REGON: 120415969, NIP: 7352691202, o kapitale zakładowym w wysokości 12.676.658,00 PLN, pokrytym w pełnej wysokości, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.
Adres poczty elektronicznej: sklep@wojas.pl.

I. Postanowienia ogólne.

1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.
2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.wojas.pl.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
5. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
6. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym wojas.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki dokonywania zakupów.

1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.wojas.pl.
2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.
7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie www.wojas.pl/kontakt - kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail sklep@wojas.pl.
E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia SKW nr…….”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.
10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.
13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
14. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
15. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje:
a) paragon fiskalny,
b) wypis z niniejszego regulaminu, który zawiera, w szczególności:
informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

III. Czas i forma realizacji zamówień.

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej.
2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

IV. Sposób dokonywania płatności.

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
c) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
d) dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu Przelewy24.
V. Koszty dostawy.
1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i jest realizowana dla bezpieczeństwa przesyłki i wygody Kupującego poprzez firmę kurierską i system paczkomatów.
2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw wskazanym w pod adresem w zakładce www.wojas.pl/info/wysylka-zwroty.

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów(w przypadku zwrotu do sklepu stacjonarnego), składając stosowne oświadczenie na piśmie. Umożliwia się skorzystanie z formularza zwrotu. Do oświadczenia prosi się o załączeniu potwierdzenie zakupu (paragonu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu 30 dni wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem lub dostarczenie rzeczy do dowolnego sklepu firmowym Wojas na terenie całej Polski. Lista sklepów dostępna jest na stronie www.wojas.pl/sklepy
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć – zgodnie z ust. 1 powyżej – poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem i potwierdzeniem zakupu na adres pocztowy Sklepu Internetowego albo złożenie tych dokumentów wraz z towarem w salonie firmowym Wojas (lista salonów obsługująca zwroty z zakupów on-line (link do listy).
4. Firma Wojas S.A. uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.
Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
Wojas S.A., ul Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy" albo doręczyć wraz z dokumentami do wybranego, znajdującego się na liście salonu firmowego Wojas.
5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Kupującego koszt wysłania rzeczy do Sprzedawcy (koszt zwrotu rzeczy).
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
13. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. Wojas S.A., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.
14. W przypadku, gdyby Klient wymieniał towar w salonie firmowym Wojas, wymiany można dokonać w wybranym salonie Wojas pod warunkiem, że sklep posiada dany model obuwia.

VII. Warunki reklamacji. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji WOJAS, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu Internetowej www.wojas.pl.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: Wojas S.A., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy".
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
15. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na:
d) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
e) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
f) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
16. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Wojas S.A., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
17. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.
18. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Wojas S.A.:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
19. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
Wskazujemy adres poczty elektronicznej Wojas S.A. do kontaktu z Klientami: sklep@wojas.pl.
20. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wojas S.A. w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.wojas.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
2. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się w archiwum Sklepu Internetowego.
3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
4. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.wojas.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.


Regulamin obowiązuje od 02.01.2017 r. w zakresie zmian dotyczących przejęcia Wojas Trade Sp. z o.o. przez Wojas S.A. a od 14.01.2017 r. w pozostałym zakresie.

Regulamin_obowiazujacy_do_06_06_2017.pdf

Regulamin_obowiazujacy_do_01_01_2017.pdf

Regulamin_obowiazujacy_do_14_07_2016.pdf

Regulamin_obowiazujacy_do_01_02_2016.pdf

Ostania aktualizacja: 20.06.2017 r.

 • Globalna Marka
  Ponad 180 salonów w Europie
 • Dbamy o jakość
  Nasze produkty powstają w Polsce
 • Firma z tradycjami
  Obecna na rynku od 27 lat
 • Uznana marka
  Wiele nagród dla produktów Wojas