Regulamin

Data ogłoszenia: 07.11.2017 r.


Regulamin WOJAS PREMIUM CLUB

Organizatorem programu „Wojas Premium Club” jest firma Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400),
przy ul. Ludźmierskiej 29.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu, określa prawa i obowiązki Uczestnika oraz
Organizatora.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Członkiem klubu może zostać tylko osoba, która skończyła 18. rok życia.
1.2. Udział w programie jest dobrowolny.

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1. Warunkiem przystąpienia do „Wojas Premium Club" jest prawidłowe wypełnienie pól obowiązkowych i
własnoręczne podpisanie formularza rejestracyjnego w sklepie stacjonarnym WOJAS albo uzupełnienie
formularza na stronie https://wojas.pl/profil/rejestracja. Osoby wstępujące do klubu akceptują niniejszy
regulamin.
2.2. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w klubie zostanie zarejestrowany „Wojas Premium Club”.
2.3. Uczestnikiem programu jest osoba zarejestrowana w systemie informatycznym.
2.4. Zakończenie uczestnictwa w programie następuje na pisemny wniosek Uczestnika, który winien być
złożony w dowolnym salonie sieci Wojas, przesłany na adres Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu
(34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29 z dopiskiem WOJAS PREMIUM CLUB, bądź wysłany pocztą
elektroniczną na adres abi@wojas.pl

III. PRZYWILEJE UCZESTNICTWA

3.1. Każdy uczestnik programu WOJAS PREMIUM CLUB jest uprawniony do skorzystania z poniższych
świadczeń/przywilejów:
- wyjątkowe promocje,
- atrakcyjne zniżki,
- rabaty urodzinowe,
- konkursy,
- informacje o najnowszych trendach,
- okazjonalny rabat na usługi noclegowe w noclegowe w Grand Hotelu **** Stamary oraz Skalny *** w
Zakopanem.
3.2. Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania akcji promocyjnych oraz przywilejów
uczestnictwa.
3.3. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.
Organizator nie odpowiada za niedostarczanie treści do uczestnika programu z powodów przez niego nie
zawinionych.
3.4. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje rabat urodzinowy, który uprawnia do jednorazowych
zakupów w salonach firmowych WOJAS ( z wyłączeniem outletów) z rabatem 20% na asortyment
nieprzeceniony. Rabat ważny jest przez 7 dni od daty urodzin uczestnika programu. Pracownik sklepu ma prawo zweryfikować datę urodzin na podstawie dowodu tożsamości uczestnika programu. Transakcja musi być zarejestrowana na Koncie Stałego Klienta WOJAS PREMIUM. Rabaty nie sumują się. Rabat nie dotyczy obuwia z linii RELAKS.

IV. DANE OSOBOWE

4.1. Uczestnicy, poprzez wypełnienie prawdziwymi danymi Formularza zgłoszeniowego i złożenie podpisu
na Formularzu, wyrażają zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez firmę Wojas S.A. z
siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29, w celach związanym z Programem oraz
wyłącznego ich przetwarzania dla potrzeb promocyjno - marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst. jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).
4.2. Administrator bazy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr
133, poz. 883 z dnia 29.10.1997 r. z póżn.zm.), zapewnia wszystkim użytkownikom programu możliwość
poprawiania swoich. Aby dokonać zmian należy napisać na adres mailowy: ksk@wojas.pl

V. INFORMACJE O WOJAS PREMIUM CLUB

5.1. Administratorem „Wojas Premium Club" jest Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul.
Ludźmierska 29.
5.2.Uzyskanie przez Klienta dostępu do systemu WOJAS PREMIUM CLUB daje firmie Wojas S.A. prawo
do zbierania i analizowania wszelkich informacji związanych z zakupami Klienta w salonach firmowych
Wojas oraz sklepie internetowym.

VI. USTALENIA KOŃCOWE

6.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji któregoś ze sklepów, jeśli
nastąpi to w wyniku siły wyższej albo jego likwidacji.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6.3. Treść niniejszego Regulaminu została ogłoszona 5 października 2017 r. i jest dostępna:
a. w siedzibach sklepów
b. w serwisie internetowym http://wojas.pl/premium/regulamin-premium
6.4. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres Wojas S.A. , ul. Ludźmierska 29,
34-400 Nowy Targ z dopiskiem WOJAS PREMIUM CLUB.
6.5. Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności
podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu
programu nastąpi za pomocą strony internetowej www.wojas.pl. oraz w sklepach firmowych.
6.6 Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Powiadomienie o
wprowadzonych zmianach do programu nastąpi poprzez stronę internetową: www.wojas.pl. oraz w
sklepach firmowych.

VII. USTALENIA PRZEJŚCIOWE

7.1. Dotychczasowy regulamin obowiązuje do dnia 19 października 2017 r. Po tym terminie Uczestnikowi
przysługuje prawo uczestnictwa w programie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Regulamin dostępny w serwisie internetowym http://wojas.pl/premium/regulamin-premium
7.2. W przypadku, kiedy klient nie wyrazi zgody na uczestnictwo w Programie, zobowiązany jest do
złożenia pisemnego wniosku, który winien być złożony w dowolnym salonie sieci Wojas, przesłany na adres
Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29 z dopiskiem KLUB, bądź wysłany
pocztą elektroniczną na adres ksk@wojas.pl.

Regulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiazujący do 21.11.2017

Regulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiazujący do 05.10.2017

Regulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiazujący do 02.10.2015

 • Globalna Marka
  Ponad 180 salonów w Europie
 • Dbamy o jakość
  Nasze produkty powstają w Polsce
 • Firma z tradycjami
  Obecna na rynku od 27 lat
 • Uznana marka
  Wiele nagród dla produktów Wojas