Regulamin


Ostania aktualizacja: 02.10.2015 r.

Zmianie uległ poniższy punkty

2.2. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w klubie otrzyma kartę „Wojas Premium Card”.

3.4. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje rabat urodzinowy, który uprawnia do jednorazowych zakupów w salonach firmowych WOJAS ( z wyłączeniem outletów) z rabatem 20% na asortyment nieprzeceniony oraz 10% na asortyment przeceniony. Rabat ważny jest przez 7 dni od daty urodzin uczestnika programu. Pracownik sklepu ma prawo zweryfikować datę urodzin na podstawie dowodu tożsamości uczestnika programu. Transakcja musi być zarejestrowana na Karcie Stałego Klienta WOJAS PREMIUM. Rabaty nie sumują się. Rabat nie dotyczy obuwia z linii RELAKS.

5.2. Karta „Wojas Premium Card" jest kartą plastikową z kodem kreskowym.

Aktualnie brzmią

2.2. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w klubie otrzyma kartę „Wojas Premium Card”.

3.4. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje rabat urodzinowy, który uprawnia do jednorazowych zakupów w salonach firmowych WOJAS ( z wyłączeniem outletów) z rabatem 20% na asortyment nieprzeceniony oraz 10% na asortyment przeceniony. Rabat ważny jest przez 7 dni od daty urodzin uczestnika programu. Pracownik sklepu ma prawo zweryfikować datę urodzin na podstawie dowodu tożsamości uczestnika programu. Transakcja musi być zarejestrowana na Koncie Stałego Klienta WOJAS PREMIUM. Rabaty nie sumują się. Rabat nie dotyczy obuwia z linii RELAKS.

5.2. Karta „Wojas Premium Card" jest karta wirtualną.

Usunięto punkty

5.3. Karta nie jest kartą płatniczą i nie posiada określonego terminu ważności.

5.4. Karta jest własnością Firmy Wojas S.A. Użytkownikowi Karty nie wolno jej odstępować osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

5.5. W razie zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia karty prosimy o zgłoszenie tego faktu w dowolnym salonie sieci Wojas lub mailowo: ksk@wojas.pl. Na prośbę uczestnika złożoną w salonie firmowym zostanie wydana nowa karta. Karta zostanie aktywowana w terminie do 14 dni.

Regulamin WOJAS PREMIUM CARD

Organizatorem programu „Wojas Premium Card” jest firma Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu, określa prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Członkiem klubu może zostać tylko osoba, która skończyła 18. rok życia.

1.2. Udział w programie jest dobrowolny.

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1. Warunkiem przystąpienia do „Wojas Premium Card" jest prawidłowe wypełnienie pól obowiązkowych i własnoręczne podpisanie formularza rejestracyjnego w sklepie stacjonarnym WOJAS albo uzupełnienie formularza na stronie www.wojas.pl/strefa_klienta. Osoby wstępujące do klubu akceptują niniejszy regulamin.

2.2. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w klubie otrzyma kartę „Wojas Premium Card”.

2.3. Uczestnikiem programu jest osoba zarejestrowana w systemie informatycznym, jak i posiadacz karty.

2.4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt IV.

2.5. Zakończenie uczestnictwa w programie następuje na pisemny wniosek Uczestnika, który winien być złożony w dowolnym salonie sieci Wojas, przesłany na adres Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29 z dopiskiem KLUB, bądź wysłany pocztą elektroniczną na adres ksk@wojas.pl.


III. PRZYWILEJE UCZESTNICTWA

3.1. KAŻDY UCZESTNIK PROGRAMU WOJAS PREMIUM CARD JEST UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z PONIŻSZYCH ŚWIADCZEŃ/PRZYWILEJÓW:

- wyjątkowe promocje

- atrakcyjne zniżki

- rabaty urodzinowe

- konkursy

- informacje o najnowszych trendach

- okazjonalny rabat na usługi noclegowe w noclegowe w Grand Hotelu **** Stamary
oraz Skalny *** w Zakopanem

3.2. Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania akcji promocyjnych oraz przywilejów uczestnictwa.

3.3. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.
Organizator nie odpowiada za niedostarczanie treści do uczestnika programu z powodów przez niego nie zawinionych.

3.4. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje rabat urodzinowy, który uprawnia do jednorazowych zakupów w salonach firmowych WOJAS ( z wyłączeniem outletów) z rabatem 20% na asortyment nieprzeceniony oraz 10% na asortyment przeceniony. Rabat ważny jest przez 7 dni od daty urodzin uczestnika programu. Pracownik sklepu ma prawo zweryfikować datę urodzin na podstawie dowodu tożsamości uczestnika programu. Transakcja musi być zarejestrowana na Koncie Stałego Klienta WOJAS PREMIUM. Rabaty nie sumują się. Rabat nie dotyczy obuwia z linii RELAKS.

IV. DANE OSOBOWE

4.1. Uczestnicy, poprzez wypełnienie prawdziwymi danymi Formularza zgłoszeniowego i złożenie podpisu na Formularzu, wyrażają zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez firmę Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29, w celach związanym z Programem oraz wyłącznego ich przetwarzania dla potrzeb promocyjno - marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst. jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

4.2. Administrator bazy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29.10.1997 r. z póżn.zm.), zapewnia wszystkim użytkownikom programu możliwość poprawiania swoich. Aby dokonać zmian należy napisać na adres mailowy: ksk@wojas.pl

V. INFORMACJE O KARCIE

5.1. Wydawcą karty „Wojas Premium Card" jest Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Ludźmierska 29.

5.2. Karta „Wojas Premium Card" jest karta wirtualną.

5.6. Uzyskanie przez Klienta Karty daje firmie Wojas S.A. prawo do zbierania i analizowania wszelkich informacji związanych z zakupami Klienta w salonach firmowych Wojas oraz sklepie internetowym.

5.7. Wydawca Karty – Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w dowolnym terminie, bez podania do wiadomości przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie.

VI. USTALENIA KOŃCOWE

6.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji któregoś ze sklepów, jeśli nastąpi to w wyniku siły wyższej albo jego likwidacji.

6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6.3. Treść niniejszego Regulaminu została ogłoszona 3 czerwca 2013 r. i jest dostępna:

a. w siedzibach sklepów
b. w serwisie internetowym http://wojas.pl/premium/regulamin-premium

6.4. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres Wojas S.A. , ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem WOJAS PREMIUM CARD.

6.5. Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą strony internetowej www.wojas.pl. oraz w sklepach firmowych.

6.6 Wojas S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do programu nastąpi poprzez stronę internetową: www.wojas.pl. oraz w sklepach firmowych.

VII. USTALENIA PRZEJŚCIOWE

7.1. Dotychczasowy regulamin Kart Stałego Klienta Wojas ogłoszony w dniu 1.06.2012 r. obowiązuje do dnia 31 maja 2013 r. Po tym terminie Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w programie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin dostępny w serwisie internetowym http://wojas.pl/premium/regulamin-premium
Od 1 czerwca 2013 roku wszystkie karty rabatowe wydane przez WOJAS nie będą honorowane. Od tej daty Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa wyłącznie w programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.2. Stare karty klienta wydane przed 1.06.2012 r. podlegają wymianie na nowe karty. Wymiana karty odbywać się będzie w sklepach stacjonarnych Wojas na terenie całego kraju. Od tej daty Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w programie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych oraz do podpisania formularza zgłoszeniowego, wypełnionego przez sprzedawcę w sklepie.

7.3. W przypadku, kiedy klient nie wyrazi zgody na uczestnictwo w Programie, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku, który winien być złożony w dowolnym salonie sieci Wojas, przesłany na adres Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29 z dopiskiem KLUB, bądź wysłany pocztą elektroniczną na adres ksk@wojas.pl.


Regulamin WOJAS PREMIUM CARD obowiazujący do 02.10.2015

 • Globalna Marka
  Ponad 180 salonów w Europie
 • Dbamy o jakość
  Nasze produkty powstają w Polsce
 • Firma z tradycjami
  Obecna na rynku od 27 lat
 • Uznana marka
  Wiele nagród dla produktów Wojas